Klubbens vedtægter

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                          

          

                                            §  1

Klubbens formål er selskabelige sammenkomster til styrkelse  af det   kammeratlige sammenhold.

    

§  2 a

 

Der kan i klubben kun optages medlemmer ansat ved TDC og med  mødested på I. L. Tvedesvej  i Helsingør.

 

For at deltage i arrangementerne skal nye medlemmer have betalt 6 måneders kontingent.

 

§  2 b

 

Den til enhver tid siddende bestyrelse kan dispensere fra § 2a med ansvar overfor generalforsamlingen.

    

§  2 c

 

Medlemmer i telefonklubben i Helsingør, der holder op med at arbejde, fordi de går på førtidspension - og mindst har været medlem i klubben i 2 år - kan fortsætte som medlem til normal kontingent.

 

 

Medlemmer, der i forbindelse med personaleindskrænkninger fyres, kan fortsætte i klubben - på samme betingelser som førtidspensionister.

 

Medlemmer, som selv søger deres afsked, fordi de skal begynde et nyt arbejde bliver automatisk meldt ud af klubben,

 

§  3

 

Medlemmer der udviser ukollegial opførsel, kan ekskluderes af generalforsamlingen.

    

§  4

 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.


                                                                § 4 a

 

Mindst 1 måneds kontingent betales forud hver den 1. i en måned    


                                                               § 4 b
Udmeldelse af telefonklubben kan ske til den 1. i en måned med 1 måneds varsel.


 

Forudbetalt kontingent refunderes ikke


                                                                       § 4 c

Det er den enkeltes ansvar, at sørge for  at kontingentet bliver betalt.


Klubben udsender ikke rykkerbreve for manglende kontingent.


                                                                       § 4 d


Manglende betaling af kontingent medfører sletning af medlemsskabet i Telefonklubben.

  


                                                           § 5    

 

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Samtlige vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at formanden og 1 medlem er på valg de lige år, kasserer og 2 medlemmer er på valg de ulige år.

2 bilagskontrollanter vælges for 1 år. En bestyrelsessuppleant vælges for 1 år.

 

Genvalg kan finde sted, hvis ham der er på valg ønsker det. De der bliver foreslået til bestyrelsen skal helst være indforstået med valg, da der gerne skulle komme noget positivt og godt ud af det klubben står for.

    

§ 6

 

Klubbens midler indsættes i Nordea og kan kun hæves af kassereren. Bilagskontrollanter har ret til at foretage bilagskontrol, når som helst.

    

§ 7

 

Klubben afholder møder, såfremt der er sager, der ønskes drøftet. Bestyrelsen samles mindst fire gange årligt, en gang i kvartalet. Generalforsamlingen afholdes den første fredag i marts måned.

 

Generalforsamling og møder indvarsles 1måned før afholdelse.

 

Forslag , der ønskes behandlet, tilstilles formanden skriftligt senest 1 uge før.

    

§ 8

 

Ekstraordinær generalforsamling kan kun indvarsles, hvis 2/3 af medlemmerne krævet det.

    

                                      § 9

 

Vedtægtsændringer og pengebevillinger kan kun finde sted, hvis mindst 2/3 af generalforsamlingen ønsker det. Ved pengebevillinger forstås køb af større ting, der ikke er nødvendige for klubbens drift, eller pengestøtte til formål, der er klubben uvedkommende.

  
                                                                      § 10

 


Klubben kan ikke ophæves så længe, der er 20 medlemmer. Ved ophør afholdes en gratis fest for kassebeholdningen og for hvad klubben ejer.

    

 

§ 11.

 

Formand og kasserer er ansvarlig overfor toldvæsenet.

 

    Ændringer vedtaget d. 6. marts 2020