Seniorklubben TDC Helsingør

Vedtægter for Seniorklubben TDC Helsingør.

§ 1.

Foreningens navn er Seniorklubben TDC Helsingør. Foreningen har hjemsted i Helsingør Kommune.

§2.

Foreningens primære formål:

At samle tidligere ansatte i TDC (KTAS, P&T, FKT og JTAS) samt enker/enkemænd efter disse.

At skabe kulturelle og sociale aktiviteter.

§ 3.

Som medlem kan optages alle der, på et tidspunkt, har haft ansættelse i TDC eller et af de i § 2 nævnte selskaber samt deres ægtefælle/samlever.

Eksterne medlemmer kan optages efter generalforsamlingens godkendelse.

Kontingent betales for et år ad gangen. Medlemsår er lig med kalenderåret.

Ved indmeldelse efter 1. juli betales halvt kontingent. Der refunderes ikke kontingent ved udmeldelse.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent.

  5. Forslag fra bestyrelsen.

  6. Forslag fra medlemmerne.

  7. Valg i henh. til § 4.

  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal årskontingentet være betalt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer eller et flertal i bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde de punkter der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter begæring.

§ 4.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen varetager foreningens interesser mellem generalforsamlingerne, og er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt.

Der føres protokol  over bestyrelsens beslutninger.

Formand vælges i ulige år.

Kasserer og et bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Der vælges en suppleant for et år

Der vælges to bilagskontrollanter for et år

Der kan ske genvalg på alle poster.

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig ved de fremmødte. Generalforsamlingen skal afholdes i årets første kvartal.

Indkaldelsen/dagsorden skal ske med mindst 21 dages varsel via e-mail eller ved brev samt på hjemmesiden. Dagsordenen skal, ud over de fastsatte punkter, indeholde oplysninger om personvalg.

§ 6.

Ved foreningens opløsning tildeles dens aktiver en humanitær eller kulturel organisation efter generalforsamlingens bestemmelse. Foreningen kan kun opløses, hvis 75% af medlemmerne har besluttet dette på to ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 7.

Nuværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 2. marts 2018 og med ændringer d. 1. marts 2019.

Vedtægterne er gældende fra det tidspunkt de er vedtaget i overensstemmelse med ovenstående vedtægter.